1. โอนเงินประกันสังคม OP/IPD เดือน เมษายน – พฤษภาคม 2563 ส่วนที่เหลือ 30%
  2.  โอนเงินประกันสังคม OP/IPD เดือน สิงหาคม 2563 ล่วงหน้า 70%
  3. ค่าใช้จ่ายสูง เดือน มีนาคม – มิถุนายน 2563