5 ตุลาคม 2563
โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
ขอขอบพระคุณ บริษัท ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ที่กรุณามาให้กำลังใจ มอบสเปรย์แอกอฮอล์ จำนวน 636 ขวด รวมมูลค่า 70,000 บาท เพื่อเพิ่มความปลอดภัย เพิ่มความมั่นใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์
โดยมี นพ.ชุมพล เดชะอำไพ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี และคณะเจ้าหน้าที่เป็นตัวแทนรับมอบ
เราชาวโรงพยาบาลพระจอมเกล้า ขอกราบขอบพระคุณ ท่าน ที่ช่วยให้โรงพยาบาลของเราได้มีอุปกรณ์เสริมความปลอดภัย สู้ภัย COVID-19
แล้วเราผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกัน