โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรีขอกราบขอบพระคุณ คุณสุกัญญา อินทวาด และคุณอุไรวรรณ ศิวาลัย ที่กรุณาบริจาคเครื่องเทอร์โมแสกนวัดไข้ จำนวน 8 เครื่อง เพื่อคัดกรองวัดไข้ผู้รับบริการ บริเวณจุดคัดกรอง OPD โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
เราชาวพระจอมเกล้า ขอขอบพระคุณท่าน ที่กรุณาช่วยเหลือโรงพยาบาลพระจอมเกล้าให้มีอุปกรณ์พร้อมใช้ และขอบุญกุศลครั้งนี้ น้อมนำให้ท่านประสบแต่ความสุข เจริญด้วยจตุรพิธพรชัย สัมฤทธิผลในสิ่งอันพึงประสงค์ทุกประการ