ประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจมะเร็งปากมดลูกระบบวีดีทัศน์ชนิดเชื่อมต่อแบบไร้สาย จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสถานที่ภายในโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) กำลังการผลิตติดตั้งไม่น้อยกว่า 66 กิโลวัตต์พีค (kWp) จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาจ้างค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการในรายการที่ไม่ได้เปิดบริการของกลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก จำนวน 232 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อเครื่องควบคุมการจ่ายก๊าซไนตริกออกไซด์แบบอัตโนมัติพร้อมมอนิเตอร์แสดงผล จำนวน 1 เครื่องด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)