[ร่าง] ประกาศประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต ขนาดไม่น้อยกว่า 10 นิ้ว พร้อมปากกา จำนวน 42 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอกนิกส์ (e-bidding)

ประกาศแผนจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการในรายการที่่ไม่ได้เปิดบริการของกลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค จำนวน 415 รายการ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการในรายการที่ไม่ได้เปิดบริการของกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ จำนวน 242 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ด้วยเงินงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2566

-ร่าง- ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดในโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอกนิกส์ (e-bidding)