🚩คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สมาชิกวุฒิสภา ศึกษาดูงาน หารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ในการขับเคลื่อนและดำเนินการตามนโยบาย 30 บาท รักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว จังหวัดเพชรบุรี🚩
🌟วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30 – 14.00 น.🌟
✨นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี นายแพทย์พิเชษฐ พัวพันกิจเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ให้การต้อนรับ นายแพทย์เจตน์ ศิรธรานนท์ ประธานคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข (สมาชิกวุฒิสภา) รองศาสตราจารย์ พลเอก ไตรโรจน์ ครุธเวโช รองประธานคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข (สมาชิกวุฒิสภา) นายณรงค์ สหเมธาพัฒน์ รองประธานคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข (สมาชิกวุฒิสภา) และคณะ เนื่องในโอกาสศึกษาดูงาน หารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับผู้บริหารของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ผู้บริหารของโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี และผู้แทนหน่วยงานด้านสาธารณสุขในพื้นที่รวมทั้งเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ในประเด็น ดังต่อไปนี้ 1.การจัดระบบบริการสาธารณสุขในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี 2.การขับเคลื่อนและดำเนินการตามนโยบาย 30 บาท รักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว จังหวัดเพชรบุรี 3.ความคืบหน้าและผลการดำเนินงานด้านการถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)ไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) 4.ปัญหาอุปสรรค และประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมเพชรพระจอมเกล้า ชั้น 9 อาคารพิฆเนศวรสุรสังกาศ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี✨
📰ข่าวโดย…งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
📸ภาพข่าวโดย…งานโสตทัศนศึกษา
#คณะกรรมาธิการการสาธารณสุขวุฒิสภาศึกษาดูงานจังหวัดเพชรบุรี
#73ปีพระจอมเกล้า
#สุขภาวัฒน์
#โรงพยาบาลเพชรบุรี
#SMILEPCK😊