🚩กลุ่มงานกายภาพบำบัด กลุ่มงานโภชนาศาสตร์ กลุ่มงานสุขศึกษา และกลุ่มงานเวชกรรมสังคม ร่วมเป็นวิทยากรอบรม ✨โครงการแก้ปัญหานักเรียนที่มีภาวะโภชนาการอ้วนและเริ่มอ้วน✨ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 🚩
🌟วันที่ 10 – 11 มิถุนายน 2567🌟
📍กลุ่มงานกายภาพบำบัด กลุ่มงานโภชนาศาสตร์ กลุ่มงานสุขศึกษา และกลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เพื่อให้เด็กในวัยเรียนมีพฤติกรรมสุขภาพการดูแลสุขภาพ การบริโภคอาหาร และการออกกำลังกายที่เหมาะสม มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
📍โดยทางโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ได้ตระหนักถึงปัญหา สภาวะเศรษฐกิจและสังคมไทยซึ่งเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ทำให้วิถีชีวิตคนไทยเต็มไปด้วยความเร่งรีบ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจึงมีผลกระทบต่อการบริโภคอาหารของครอบครัวและเด็กวัยเรียนเป็นอย่างมาก การบริโภคอาหารที่ต้องอาศัยความรวดเร็วเพื่อความสะดวกต่อการดำรงชีพ ทำให้เกิดการบริโภคอาหารประเภทจานด่วน อาหารสำเร็จรูป เข้ามามีบทบาทกับเด็กวัยเรียน ซึ่งอาหารประเภทนี้ส่วนใหญ่จะมีแป้ง น้ำตาล และไขมันสูง รวมทั้งการติดเกมทำให้เด็กวัยเรียนมีการเคลื่อนไหวและออกกำลังกายน้อยลง เป็นสาเหตุของการเกิดโรคอ้วน ส่งผลต่อการเรียนหนังสือ ทำให้ง่วงนอนทุกครั้งที่นั่งเรียน ด้วยปัญหาต่างๆเหล่านี้ ทางโรงเรียนจึงได้จัดกิจกรรม ✨โครงการแก้ปัญหานักเรียนที่มีภาวะโภชนาการอ้วนและเริ่มอ้วน✨ ขึ้น
📍ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ใช้เวลาอบรม 2 วัน โดยในวันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2567 เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และในวันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2567 เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 200 คน ณ หอประชุมโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
📸ภาพข่าวและข้อมูลโดย…กลุ่มงานกายภาพบำบัด
📝ข่าวโดย…งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
#73ปีพระจอมเกล้า
#สุขภาวัฒน์
#โรงพยาบาลเพชรบุรี
#SMILEPCK😊
#ปัญหาภาวะอ้วนและเริ่มอ้วนในเด็กนักเรียน