วันที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น.
นายแพทย์ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 5 เป็นประธานการประชุมสรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบที่ 2 จังหวัดเพชรบุรี
โดยมี นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เพชรบุรี นายแพทย์พิเชษฐ พัวพันกิจเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี คณะผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้อง
เข้าร่วมการประชุม เพื่อรับทราบผลการตรวจราชการ และแนวทางแก้ไขปรับปรุงในการพัฒนางานสาธารณสุขเพื่อประโยชน์สูงสุดกับประชาชน

ณ ห้องประชุมนพเก้า ชั้น 9 อาคารพิฆเนศวรสุรสังกาศ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี