✨วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น.✨
🌟นายแพทย์ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 5 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ (ด้านสาธารณสุข) ปี 2566-2570 กำหนดตัวชี้วัดในการตรวจราชการกรณีปกติ กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี พ.ศ. 2566 และมอบนโยบายแนวทางการขับเคลื่อนงาน แนวทางการทบทวนยุทธศาสตร์ ในเขตสุขภาพที่ 5 ให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของบริบททางสังคมเศรษฐกิจและการเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ส่งผลต่อระบบสุขภาพของประเทศอย่างกว้างขวาง สามารถตอบสนองต่อสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างทันท่วงที ซึ่งในการประชุมครั้งนี้มีเวทีให้คณะกรรมการ คณะทำงานได้มีการปรึกษาหารือ มีส่วนร่วมในการคิดวิเคราะห์ประเด็นปัญหาที่ส่งผลต่อการทำงานในปีที่ผ่านมา รวมถึงกำหนดเป้าหมายตัวชี้วัดกระบวนการทำงาน เพื่อนำไปสู่การวางแผนแก้ไขปัญหาในปีถัดไป ให้มีความชัดเจนเป็นรูปธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมี นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี นายแพทย์สุทัศน์ ไชยยศ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี นายแพทย์พิเชษฐ พัวพันกิจเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี คณะผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ และเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมนพเก้า ชั้น 9 อาคารพิฆเนศวรสุรสังกาศ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี 🌟
📰ข่าวโดย…งานประชาสัมพันธ์
📸ภาพข่าวโดย…งานโสตทัศนศึกษา