วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09:00 น🌟
✨กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี จัดกิจกรรมรณรงค์สำรวจแผลกดทับในโรงพยาบาล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ตระหนักและนำแนวทางการป้องกันการเกิดแผลกดทับก่อให้เกิดประสิทธิผลในการดูแลผู้ป่วย เพิ่มคุณภาพทางการพยาบาลให้ดียิ่งขึ้น ในกิจกรรมมีการประกาศนโยบายการป้องกันแผลกดทับ เดินสำรวจแผลกดทับทุกหน่วยงานและรณรงค์ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ผู้ป่วย และผู้มารับบริการ นำทีมโดย พว.นฤมล ศรีสม ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าพยาบาล และทีมป้องกันและดูแลแผลกดทับจากทุกหน่วยงาน✨
📸ภาพข่าวและข้อมูลโดย…นางน้ำเพชร ตราชูวณิช รองหัวหน้าพยาบาลฝ่ายวิชาการ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
📰ข่าวโดย…งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร