วีดิทัศน์ กินอยู่อย่างไรเมื่อมีภาวะไตเสื่อมระยะ 1,2,3a ไตวายเรื้อรัง ฟอกไต รู้ไว้จะได้ไม่ป่วย