ประกวดราคาซื้อเครื่องควบคุมการจ่ายก๊าซไนตริกออกไซด์แบบอัตโนมัติพร้อมมอนิเตอร์แสดงผล จำนวน 1 เครื่องด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อเครื่องรักษาด้วยแสงเลเซอร์กำลังสูง จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสถานที่ภายในโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)